Samenwerken zit Raster in het bloed. De organisatie staat midden in de Deventer samenleving. Overal zijn we te vinden: in de wijken, in accommodaties en onze eigen locaties, op scholen en steeds meer ‘achter de voordeur’. Raster is altijd in de buurt!

Samenwerken met andere organisaties verbindt, versterkt, vult aan en maakt de lijnen kort. Samenwerking vraagt om een open houding en een gemeenschappelijk uitgangspunt waarbinnen iedere partner de eigen expertise optimaal kan inzetten. Raster maakt niet alleen deel uit van samenwerkingsverbanden, maar heeft ook regelmatig een voortrekkersrol. Zo was Raster onder meer kwartiermaker bij de voorbereiding van de Sociale Teams in Deventer.

 

Samenwerken binnen de Sociale Teams

Raster is in 2013, vanwege haar netwerk in de stad, door de gemeente Deventer gevraagd om als kwartiermaker op te treden bij de voorbereiding van de Sociale Teams. Deze opdracht is met succes uitgevoerd en medio 2014 opgeleverd. Onze opbouwwerkers en ouderenadviseurs werken met ingang van 2015 in deze multidisciplinaire teams. De basis van een Sociaal Team bestaat uit medewerkers van Raster, MEE, De Kern en de gemeente Deventer. Ook zal een wijkverpleegkundige en een buurtcoach deel uit maken van het Sociaal Team.

 

Kinder- en Jongerenwerk en samenwerking

Het Kinder- en het Jongerenwerk van Raster maken eveneens deel uit van diverse, intensieve samenwerkingsverbanden waaronderhet netwerk dat opereert als Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast zijn er intensieve relaties relaties met veel Deventer scholen (primauir en voortgezet onderwijs). Het Kinderwerk verzorgt sociale vaardigheidstrainingen samen met Sine Limite. Deze worden op hun beurt weer uitgevoerd in samenwerking met De Kern. Samenwerkingen waarbinnen het Jongerenwerk opereert, zijn onder andere: Coach Actief, de Futsalcup, middelbare scholen en een aantal Buurtsportwerkprojecten.

Vooruitlopend op de transitie in de Jeugdzorg participeerden het kinder- en het jongerenwerk in verschillende pilots, zoals de pilot Gezinscoaches. Raster vervulde hierin zowel de rol van gezinscoaches als van toeleider.Bij deze pilot werd met vijftien andere organisaties samengewerkt. De pilot van het Jongerenwerk had betrekking op Straatcoaches. Dit was een samenwerking van vier organisaties. De straatcoaches werken nauw samen met de gezinscoaches.

Samenwerken bij de toeleiding naar de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Om verschillende redenen komen peuters, die het wel nodig hebben, niet op een voorschoolse voorziening. De toeleiders VVE van Raster bezoeken de gezinnen met peuters met een VVE-indicatie. Het doel van hun bezoek is de ouders, die zich nog niet hebben ingeschreven op een voorschoolse voorziening, te bewegen om hun kind alsnog op een voorschoolse voorziening plaatsen zodat hun kinderen zo goed mogelijk voorbereidworden op de lagere schooltijd.

Deze kinderen worden naar de toeleiders doorverwezen. Dit gebeurt meestal door de jeugdverpleegkundige of het consultatiebureau (GGD). Ook is er veelvuldig cotact met onder andere Kindcentra, Dimence, Iris Zorg, de VCD (vrijwilligerscentrale), Sine Limite, Carinova en het BAD (budgetadviesbureau).

Sam&ko (Kinderopvang) en samenwerking

Sam&ko werkt nauw samen met basisscholen in Deventer (bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, activiteiten en 3+-groepen). Sam&ko streeft naar de realisatie van integrale kindcentra in Deventer. Sam&ko neemt deel aan het netwerk van het Centrum voor Jeugd en Gezin, is samenwerkingspartner van veel Deventer basisscholen en neemt deel aan de kindcentra Kei13 en Rivierenwijk. Daarnaast zijn er samenwerkingen met de bibliotheek, de Ulebelt en met ons eigen kinderwerk. De kinderen van Sam&ko doen regelmatig mee met Deventer activiteiten zoals de Kidsrun (IJsselloop), Carmasters Kidsrun (5Hoekloop) en de internationale Modderdag. Ook is Sam&ko betrokken bij goede doelen als Schaatsen voor water en Serious Request.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Raster neemt haar verantwoordelijkheid als participant in de Deventer samenleving zeer serieus. Raster is (of was) actief in verschillende netwerken van het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), zoals: Deventer Scoort!, Eagles4Deventer en BuroMBO. Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke initiatieven zoals De Ulebelt.

Raster heeft met de gemeente Deventer en een aantal andere organisaties een Sociaal Pact afgesloten. Hierin is afgesproken dat we ons aantoonbaar zullen inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen bij het vinden van werk of een baan (SROI). We hebben vanuit Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) het certificaat voor pso trede 2

toegekend gekregen.

 

Ook is Raster/Sam&ko één van de lokale vertegenwoordigers in het Europese project We Love Eating. Dit project gaat over het ontwikkelen van een positieve relatie met voeding: wat eten we, waar eten we en met wie eten we? Het moedigt bewust omgaan met eten en meer lichaamsbeweging in het dagelijks leven aan. We Love Eating is een pilot in zeven Europese steden.