Wijkvernieuwing
In twee wijken is het Opbouwwerk ook actief voor de woningbouwcorporaties in de wijkvernieuwing: Rivierenwijk en Keizerslanden. Bekijk de websites van de
Rivierenwijk en Keizerslanden Weet van Aanpakken.

Naar boven

Samen is leuker dan alleen.
(filmpje van Lia en Marc) en tekst van flyer Lia en Marc.

Naar boven

Deventer Maatjesproject
Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die helpen de samenleving leefbaar te maken voor iedereen. Bij maatjesinitiatieven hebben beide partijen plezier in het contact. Een maatje gaat gezellig koffie drinken bij iemand die een beetje eenzaam is. Of een maatje gaat op stap met een kind dat thuis aandacht tekort komt, of zwemt met iemand met een beperking. Voor meer informatie: www.deventermaatjes.nl

Naar boven

Vrijwillige Coaches
Smaakmakers van de buurt:
Vrijwillige Coaches: in verschillende wijken werken we inmiddels met Vrijwillige Coaches. De coaches worden gezocht in de eigen buurt en opgeleid om buurtgenoten te ondersteunen bij allerlei alledaagse dingen. Zij begeleiden en ondersteunen medebewoners bij zaken zoals het ordenen van administratie, structuur in het huishouden en het vergroten van het sociaal netwerk. De coaching is gericht op alledaagse coachvragen. De coachvragers zijn bewoners die een lichte vorm van begeleiding nodig hebben om een aantal alledaagse situaties in hun leven te verbeteren. De Vrijwillige Coaches krijgen een training en werken in teamverband. Dit project is een samenwerking met Carinova Vrijwillige Thuiszorg, MEE IJsseloevers en de VCD. Voor Raster is de opbouwwerker in de wijk de contactpersoon.

Naar boven

Buurtbemiddeling Deventer
Buurtbemiddeling Deventer helpt bewoners met het onderling oplossen van conflicten. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Met hun bemiddeling lukt het vaak de ruziënde partijen het conflict samen te laten oplossen. Het voordeel hiervan is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onder begeleiding van bemiddelaars onderling uit te komen. Daarmee kan worden voorkomen dat een ruzie te hoog oploopt en komt er uiteindelijk een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Meer weten? Ga naar http://www.buurtbemiddelingdeventer.nl/ of bel 0570-605385.

Naar boven

Jeugnetwerk
De openbare ruimte in de wijken is soms te klein om aan de verwachtingen van alle bewoners te kunnen voldoen. Mensen die er wonen willen de ruimte gebruiken om er rust en ontspanning te vinden. Maar jongeren willen dezelfde ruimte gebruiken om elkaar te ontmoeten. Als dat elkaar bijt kan er al gauw sprake van ‘overlast’. Daarom heeft elke wijk en elk gebied in Deventer een Jeugdnetwerk.

Het Jeugdnetwerk is er om overlast te verhelpen, maar liever nog te voorkomen. De jongerenwerker, de opbouwwerker, de jeugdagent en de toezichthouder uit de wijk praten in het Jeugdnetwerk over overlast. Vanuit het idee dat jongeren elkaar op straat moeten kunnen ontmoeten zonder dat omwonenden en jongeren zich aan elkaar gaan storen.

Het Jeugdnetwerk wil problemen tussen jongeren en de buurt vroegtijdig signaleren. Aan de hand van klachten bekijkt het Jeugdnetwerk eerst wat er precies aan de hand is. Is er inderdaad sprake van overlast, dan wordt er bekeken wat er nodig is om die overlast te verhelpen.

Soms helpt het als het Opbouwwerk of Jongerenwerk in actie komt. Maar het kan ook zijn dat politie en stadstoezicht meer moeten controleren. Overlast is een probleem van de buurt, niet alleen van jongeren. En dus worden jongere en oudere buurtbewoners actief betrokken bij het oplossen ervan. En als dat nodig is worden instanties (zoals bijvoorbeeld verslavingszorg) ingeschakeld. Ook peilt het Jeugdnetwerk behoeften van jongeren, zodat het aanbod van jongerenactiviteiten goed aansluit op wat de jongeren zelf willen.

Naar boven

WijDeventer
Bewoners van een straat, buurt, wijk of dorp weten als geen ander wát voor zaken er precies spelen in de woonomgeving. En vaak hebben ze ook goede ideeën hoe het woonplezier te behouden en te verbeteren of wat men voor elkaar wil betekenen. Daarom bepaalt in Deventer elke wijk of elk dorp zelf welke maatregelen of plannen worden uitgevoerd om de leefbaarheid te vergroten of hoe men onderlinge hulp wil vormgeven met elkaar. De manier waarop dit gebeurt, staat bekend als WijDeventer. Het team Samenlevingsopbouw van Raster Welzijn vervult samen met de gemeente Deventer een belangrijke ondersteunende rol voor WijDeventer.

In co-productie voert het team Samenlevingsopbouw van Raster Welzijn samen met de gemeente al ruim 20 jaar de Wijkaanpak uit. WijDeventer is de doorontwikkeling van deze Wijkaanpak. Met WijDeventer sluiten het proces en de insteek beter aan op het beleid van de participatiemaatschappij. Dit beleid gaat uit van de eigen kracht van burgers. Naast de fysieke en sociale leefbaarheid richt WijDeventer zich ook op het thema onderlinge hulp. Marten Schuttert, teammanager Wijkaanpak van de gemeente en Nicole Teuwsen, teammanager Samenlevingsopbouw, gingen samen aan de slag: “De ruim 20 jaar lange werkwijze maakt dat er al een goede basis in de wijken ligt. Dit is een voorwaarde voor zelforganisatie.”.

Hoe doen we dat?
De nieuwe aanpak, die na de zomer van 2013 van start ging, bestaat uit drie delen. Als eerste verkende Raster het DNA van alle wijken en dorpen met als focus onderlinge hulp tussen bewoners: wat gebeurt er al, welke groepen zijn betrokken, wat zijn de kernmerken, waar zit de kracht en wat zijn de vraagstukken? Nicole Teuwsen, teammanager: “Dat doen we door contact te maken, gesprekken te voeren, te signaleren wat er speelt. Daarmee werk je tegelijkertijd aan bewustwording en krijg je bewoners al in een actieve modus.” Het tweede deel is het motiveren van bewoners om met hun ideeën te komen en daar zelf mee aan de slag te gaan. Zodat zij als burger hun verantwoordelijkheid nemen. Met  ideeënmarkten, oploopjes en cafés verbinden we mensen en ideeën. "We zijn tevreden over de grote opkomst en de vele ideeën en initiatieven," aldus Marten Schuttert. In de derde stap gaan de bewoners hun ideeën uitwerken en er mee aan de slag! Wat ook anders is dan bij de Wijkaanpak: de inzet is voor sommige ideeën is duurzaam.

De resultaten van WijDeventer:

  • 204 bewoners zijn met een 'MIJN PLAN' aan de slag gegaan waarmee ze een droom nastreven of een talent willen inzetten;
  • 418 bewoners dienden een idee in, waarvan er nu 294 daadwerkelijk initiatief genomen hebben en samen met ander bewoners aan de slag zijn gegaan in hun buurt;
  • meer dan 1000 bewoners bezochten de oploopjes, ontmoetingscafés en ideeënmarkten waar zij met elkaar in gesprek gingen over de ingediende ideeën.

Wat is het effect?
De uitkomsten van de eerste twee onderdelen zijn erg positief. Marten Schuttert: “We zien dat meer dan de helft van de initiatieven op het sociale vlak ligt. Onderlinge hulp is iets waar behoefte aan is en waar tegelijkertijd ook mensen zich voor willen inzetten. Doordat de wijk en de bewoners als vertrekpunt zijn genomen en bewoners zelf  budgetten beheren, zie je dat er veel initiatief wordt genomen. Er ontstaan verbindingen, ook met kwetsbare groepen mede dankzij de inzet van het Ouderenwerk en het netwerk van Onbeperkt Actief ".
De onderlinge samenwerking tussen de gemeente en Raster Welzijn is aanvullend, een echte co-creatie.

Meer weten? Ga naar www.wijdeventer.nl

Bekijk ook ons resultatenboek.  

En bekijk het filmpje over onderlinge hulp "Wat doen we voor elkaar "

Naar boven