Bekijk de volledige brochure activiteiten voor senioren in 2018.

De volledige brochure met het zomerprogramma verschijnt binnenkort.

Gesprekken 66- en 67-jarigen

De gemeente Deventer heeft Raster Welzijn en de Wijkwinkel Deventer gevraagd om de inwoners goed te informeren als zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Bij de meeste mensen vinden er dan twee grote veranderingen in hun leven plaats:

- het inkomen verandert en daarmee veranderen eventueel ook de inkomensafhankelijke regelingen;
- het betaalde werk is in veel gevallen geëindigd, waardoor de tijd anders ingevuld kan worden.

Wij nodigen deze bewoners uit voor een bijeenkomst in de eigen wijk. Tijdens die bijeenkomst geven we meer informatie, bijvoorbeeld over de veranderingen in de financiële situatie, voor welke informatie men bij de Wijkwinkel terecht kan en hoe bewoners daar zelf ook wegwijs in kunnen worden.

Natuurlijk gaan we ook in op de mogelijkheden die er zijn in Deventer aan vrijetijdsbesteding. Dit kan zijn als deelnemer aan activiteiten of als vrijwilliger.

Naar boven

Huisbezoek

Als voorbereiding op de kanteling van de WMO zijn we bezig geweest met ‘keukentafelgesprekken’. We wilden samen met de gemeente, Vriendendiensten en MEE IJsseloevers ervaring opdoen en gegevens boven tafel halen. Ook wilden we inzicht krijgen in de kosten en opbrengsten van deze vorm van vraagverheldering. De uitvoering van de pilot startte in mei 2013 met het voeren van de keukentafelgesprekken.

Betere inschatting vooraf
Hoe complexer de aanvraag, hoe effectiever het gesprek is. Bij enkelvoudige aanvragen leveren vraagverhelderingsgesprekken niet een wezenlijk andere uitkomst op dan aangevraagd. Om te voorkomen dat uitgebreide gesprekken ingezet worden voor een relatief eenvoudige aanvraag, is een checklist opgesteld. Met behulp van deze checklist kan het WMO-loket al bij de intake een inschatting maken of een keukentafelgesprek nodig is.

Waar hielden we gesprekken?
We startten in de wijken Borgele/Platvoet met aanvragers van WMO-voorzieningen. Halverwege de pilot kwamen daar de domeinen Schuldhulpverlening en Minimabeleid bij. Hierdoor bereikten we meteen ook meer jongvolwassenen dan bij WMO-voorzieningen het geval is (dit gaat toch veelal over voorzieningen voor ouderen). Op dat moment breidden we het geografische gebied uit met Oranjekwartier, waardoor het aantal gesprekken opgevoerd kon worden. Op deze manier ontstond er een representatiever beeld van het effect van vraagverhelderingsgesprekken.

Naar boven