Wij zijn trots!
Jongerencoach Gerbrand Koninklijk onderscheiden

Op Koningsdag eren we mensen die zich, buiten hun werkend bestaan, op een bijzondere manier voor de samenleving inzetten. ‘Koninklijke inzet’ wordt dan beloond met een Koninklijke onderscheiding. “Het maakt me extra trots dat Gerbrand Schutte, jongerencoach van Raster, vandaag een lintje heeft ontvangen. Als werkgever hebben we de aanvraag bijzonder graag ondersteund. Naast zijn werk, 32 uur per week als jongerencoach voor Raster, zet hij zich al jaren zo’n 16 à 20 uur per week in voor Stichting Zeilschip de Tukker en voor het Dickens festijn dat jaarlijks 125.000 bezoekers trekt.” vertelt Jolanda Knorren, bestuurder bij Raster.

Motiveren
“Als geen ander is Gerbrand in staat jongeren te motiveren en te betrekken bij de gemeenschap. Hij doet dit bijvoorbeeld door hen een rol te geven als vrijwilliger bij activiteiten van het jongerenwerk of bij het opknappen van Zeilschip de Tukker. Gerbrand weet met zijn passie, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid bij te dragen aan duurzame gedragsverandering bij jongeren. Tijd speelt daarin geen rol, de verbinding met de jongeren die hij begeleidt des te meer. Kijk maar naar zijn betrokkenheid bij De Expeditie waarin jaarlijks tien tot 12 jongeren de kans krijgen in korte tijd hun eigen kracht te ontdekken en te werken aan positieve toekomstdoelen. Het is geweldig te zien hoe jongeren door deze methodiek weer in zichzelf geloven en ervaren dat er ook andere wegen zijn.” geeft Jolanda Knorren haar motivatie weer om mee te werken aan deze onderscheiding.

Maatschappelijk betrokken
Zeilschip de Tukker heeft 21 jaar gefunctioneerd als voorziening waar jongeren uit de jeugdhulpverlening enkele weken op konden verblijven. Tijdens vaartochten naar Engeland en Schotland volgden zij, onder leiding van Gerbrand, een intensief trainingsprogramma. Vier jaar geleden ging het failliet, waarna Gerbrand Stichting Zeilschip de Tukker oprichtte om het te behouden. “Met fysieke hulp van jongeren, een financiële bijdrage van Raster en in samenwerking met ROC Aventus, heeft Gerbrand de eerste stappen hierin gezet. Met zijn doorzettingsvermogen, persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme weet hij hierbij sponsoren, gemeenten en donateurs te vinden en te binden. Dat Gerbrand zich hiernaast ook nog inzet voor het Dickens festijn zegt alles over wie hij is. Hij heeft een warm kloppend hart voor de samenleving en zet zich, als professional en vrijwilliger, in voor zijn medemensen, jong en oud. Het lintje komt hem dan ook bijzonder toe en ik ben blij dat ik daar, als werkgever, een bescheiden bijdrage aan heb mogen leveren!” voegt Jolanda Knorren toe.

#Koningsdag # lintje #koninklijkeinzetverdientkoninklijkeonderscheiding #welzijn #bevlogen


Al een aantal jaren ­werkt Raster zowel vanuit Welzijn als vanuit Sam&ko samen met een groot deel van de basisscholen in Deventer. Sommige dragen al de naam Integraal KindCentra (IKC), bij anderen hanteert ieder zijn eigen naam.

Vlak voor kerst sloten Quo Vadis en Raster een convenant met de afspraak als gelijkwaardige partners de IKC’s vorm te geven. Beide organisaties hebben de intentie uitgesproken om verdergaande samenwerking op te zetten met als uiteindelijke doel om kinderen de best mogelijke basis te bieden voor de toekomst en zo de kans te geven zicht optimaal te ontwikkelen. Een IKC waarbij we onderwijs, opvang en de buurt (via welzijnswerk) verbinden.

Samen zetten we in op een doorgaande lijn. Hoe dat er per locatie uit ziet kan verschillen, immers elke buurt heeft zijn eigen karakter en behoefte.

 

In de Stentor stond bijgevoegd artikel: artikel De Stentor samenwerking QV-Raster

Deventer 17 december – Raster jongerencoaches en leerkrachten van Etty Hillesum Lyceum (EHL) scholen gaan nog beter samenwerken in belang van opgroeiende schoolgaande jongeren in Deventer. Daartoe tekenden vanmorgen Jolanda Knorren bestuurder van Raster en Wiebo Spoelstra, lid van de centrale directie EHL scholen een convenant. (foto).

Raster en EHL zijn zich er van bewust dat schoolse- en niet-schoolse problematiek van invloed is op het dagelijks leven en schoolprestaties van jongeren. Met dit convenant spreken beide organisaties uit dat zij zich optimaal gaan inzetten om jongeren met thuis-, school- en gedragsproblematiek zo effectief mogelijk te begeleiden en ondersteunen.

Ambitie

EHL en Raster streven er naar de jongeren te laten opgroeien tot zelfredzame, participerende burgers met een kansrijke toekomst. “Door vanuit onderwijs en jongerenwerk goed met elkaar samen te werken, bieden we jongeren de beste kansen en mogelijkheden om op te groeien. Daarom zoeken we elkaar op en stemmen interventies op elkaar af”, zegt Wiebo Spoelstra van EHL. Jolanda Knorren van Raster voegt toe: “We werken er samen aan dat zij hun schoolcarrière afronden met bij voorkeur een diploma. Door nauw samen te werken vergroten we echt de impact van ons werk en wordt die kans alleen maar groter.”

Jongerencoaches in school

EHL heeft Raster benaderd voor samenwerking met de jongerencoaches. De coaches hebben specifieke kennis over jongeren en hun leef achtergronden. Ook kunnen zij goede interventies doen in het contact tussen school en de leefwereld van jongeren (buurt, thuis en online). En een jongerencoach kan samenwerken met docenten die lesgeven aan deze leerlingen. Soms voert de coach gesprekken op school met de jongere, bijvoorbeeld in de kennismakingsperiode waarin veel nieuw is. Dat de coach ook in schooltijd met deze leerlingen kan werken, draagt bij aan het voorkomen of bijstellen van onrustsituaties. 

Boeken lenen zonder bieb, Jan Jaap Kolkman opent Zwerfboekenstation Enkhuis

Zwerfboekenstation in Enkhuis

Op 22 oktober opent het Kinderzwerfboekenstation in het Enkhuis! Alle kinderen kunnen hier een zwerfboek meenemen. Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven. In Deventer zijn er al een aantal zwerfboekenstations, en nu dus ook in het Enkhuis.

Lezen is belangrijk

Marion de Smit, VVE toeleider, is initiatiefneemster van dit Zwerfboekenstation. “Vanuit het project Taal&meedoen werden we uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen. Vanuit mijn rol van VVE-toeleider (bij Raster, red.) tref ik elke vrijdagochtend een groep moeders in het Enkhuis. Bij hen heb ik gepolst of er belangstelling zou zijn voor zwerfboeken. Niet voor iedereen is veel lezen gebruikelijk, laat staan dat mensen vaak naar de openbare bibliotheek gaan. En soms zijn de drempels zoals leentermijnen en mogelijke boetes te hoog, waardoor ouders ervoor kiezen om maar helemaal niet naar de bieb te gaan. Helaas is onze ervaring dat er dan ook minder wordt gelezen en voorgelezen, terwijl dat zo goed is voor de taalontwikkeling van kinderen. Omdat wij (voor)lezen zo belangrijk vinden starten we nu dus het Zwerfboekenstation in het Enkhuis!”

Enthousiaste vrijwilliger

Zo’n zwerfboekenstation vraagt enige coördinatie. “Ondanks dat de boeken gratis zijn en ook op andere plekken ingeleverd kunnen worden is er wel een soort van systeem. Elk boek heeft een code, zodat kinderen kunnen zien waar het boek allemaal geweest is. Of waar het boek dat jij ingeleverd hebt naar toe gaat. Een van de dames uit de wijk wordt vrijwilliger en ruilt de boeken om. Elke maandagmiddag van 14.30-15.30 uur is het Kinderzwerfboekenstation in het Enkhuis open.”

Samenwerken

Marion legt uit dat ze in haar netwerk aan het praten is om te kijken naar samenwerking. “Ik zou bijvoorbeeld graag op verschillende scholen komen vertellen wat het zwerfboekenstation is. En ook bij de kinderclub in het Enkhuis kom ik graag langs. Ik ga ook alle scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de buurt benaderen.  Hoe meer kinderen uit de wijk hiervan weten, hoe beter.”

Neem me mee!

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat vaak een zwerfcode. Met die code kun je de zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze code ingevuld wordt op deze website, krijg je een mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en nu al in Leeuwarden zijn?

Toekomstdroom

“Het liefst zie ik natuurlijk dat het zwerfboekenstation vanaf dag 1 door veel kinderen wordt bezocht. Reëel zou zijn als we hier wel wat tijd voor nodig hebben. Immers, het is niet voor niets een wijk waarvan we weten dat lezen en voorlezen niet tot de dagelijkse rituelen hoort. Toch zie ik enthousiasme bij de moeders. Als we dit kunnen uitbouwen en er voorleesmiddagen aan toe kunnen voegen, lijntjes kunnen leggen zodat we ouders met laaggeletterdheid kunnen helpen en er een plek ontstaat waar kinderen op een vrije middag in alle rust komen lezen. Nou, dan ben ik dolblij!”

Oranje Fonds kent €65.000,- toe aan Raster
‘Jij doet er toe’ krijgt vervolg

Raster Jongerenwerk geeft samen met o.a. ROC Aventus het project ‘Jij doet er toe’ een vervolg. Doel is om moeilijk bereikbare jongeren die thuiszitten weer te activeren mee te doen in de maatschappij. Het Oranje Fonds ondersteunt ook dit vervolg met een financiële bijdrage.

Geertje Kleine Schaars, projectleider vanuit Raster: “In maart kregen we de toekenning voor de start van dit project, voor een half jaar. Nu hebben we een toekenning gekregen om dit project drie jaar uit te kunnen voeren. Daar zijn we ongelooflijk blij mee, want met deze extra impuls kunnen we ook voor langere termijn deze jongeren bereiken. We hebben het afgelopen half jaar samen met Aventus een begin gemaakt en mooie resultaten laten zien.”

Al bereikt
Het project gaat vooral ook over samenwerken, op een nieuwe manier. Raster en Aventus werken intensief samen om jongeren te bereiken: het gaat om jongeren die bij instanties niet direct in beeld zijn. Door de manier van werken van Raster Jongerenwerk hebben zij wel contact met die jongeren. Ook jongeren die vroegtijdig schoolverlaten en in beeld zijn bij Aventus worden bij het project betrokken. “We bieden maatwerkprogramma’s die aansluiten bij de doelgroep. Zo laten we jongeren voelen dat ze ertoe doen. Onderdeel van dat programma kan zijn deelname aan een expeditie, gericht op ervaringsgericht leren. Of jongeren worden actief bij het mediateam. Ook is de eerste Youngleaderstraining gestart, met een gemêleerd gezelschap. Op deze manier hebben we het afgelopen half jaar 20 jongeren bereikt.” vertelt Geertje. De resultaten van het project ‘Jij doet er toe’ worden gemeten en gevolgd door het onderzoeksbureau Verweij-Jonker. Jongeren worden daarvoor zelf gevraagd wat zij van het project vinden en hoe hen dit helpt om actie te werken aan hun toekomst.

Achtergrond
De jongeren die we opzoeken zitten al langere tijd thuis door vroegtijdig schoolverlaten en/of werkloosheid of lopen een groot risico op uitval. Een deel van die jongeren komen wij via onze (online) activiteiten tegen of via signalen van samenwerkingspartners in Deventer. Door deze toekenning kunnen we onze impact vergroten en zetten we in op (weer) actief meedoen!
Het mooie aan dit project is dat we inzetten op dat wat de jongere aanspreekt, op talentontwikkeling. Een van onze werkvormen is bijvoorbeeld het inzetten van vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol in het dagelijkse leven van de jongeren, zowel op het werk, in de vrije tijd als op school. Wij leiden de vrijwilligers op als rolmodellen, samen met andere vrijwilligersorganisaties in Deventer. Na 11 jaar in deze stad gewerkt te hebben weet ik wat voor moois Deventer te bieden heeft voor deze jongeren. Het is nu tijd om de handen in een te slaan en elkaar te versterken ten behoeve van deze groep jonge thuiszitters. Zij doen er toe!”

Samenwerking
Het project kent een bredere samenwerking waardoor o.a. Deventer Werktalent, de gemeente, Etty Hillesum Lyceum en werkgevers nauw betrokken zijn om dit project te laten slagen. Het ROC Aventus zorgt samen met Raster zij voor een opleiding op maat, waarbij weer samengewerkt wordt met de activeringscentra van Raster en Humanitas Woon- en zorgcentrum.

Geertje: “We zijn erg blij met de toekenning van het Oranje Fonds. Op deze manier kunnen we dit project nog drie jaar inzetten, en het verschil maken voor een heleboel jongeren.”

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland (en het Caribische deel van het Koninkrijk). Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Landelijk ondersteunen zijn meerdere projecten, onder de noemer ‘Meer kansen voor jongeren’. ‘Jij doet er toe’ is een van deze projecten.

Voor meer informatie over het project, neem contact op met Geertje Kleine Schaars, projectleider en senior jongerenwerker bij Raster.

Festival, geïnitieerd door jongerenwijkteam, verbindt de wijk

Hoe verbind je een wijk als mensen elkaar nog niet echt kennen? Het jongerenwijkteam, met jongeren uit Colmschate, hebben bedacht dat een festival een mooie stap is. Een festival voor jong en oud, waar verschillende activiteiten je de kans bieden om iets nieuws te doen, te leren en nieuwe mensen te ontmoeten. Het wijkfeest wordt door het jongerenwijkteam georganiseerd samen met Raster Jongerenwerk, Helios, Sociaal Team Colmschate-Zuid, Wijk voor Elkaar, De Fontein en WijDeventer. Het terrein van Helios wordt ingericht als festivalterrein en de toegang is gratis!

Boordevol programma

Op zaterdag 1 september vindt dit leukste festival van Colmschate plaats. Van 11.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 uur in de avond zijn er voor jong en oud te gekke activiteiten, shows en vermaak verpakt in een boordevol programma.  Met sport, live music, fun en een informatiemarkt. Met optredens van onder andere Snelle (bekend van 101 Barz en FunX), Jaymz (The Voice of Holland), Jeffrey Pasie en de zanger van Roots Rising.

Sportactiviteiten & fun

Gedurende de hele dag vindt er een sporttoernooi plaats. Een groot onderdeel van dit toernooi is een mega stormbaan maar ook bubble voetbal en beachvolleybal. Je ook ook DJ / graffiti workshops volgen, er zijn vette demo’s van de brandweer en de politie en in de middag kun je paardrijden voor €1,-. Raster Kinderwerk organiseert activiteiten voor de kids. Als je durft kun je ook naar de slangen en reptielen van het AOC. Als je hierna wilt bijkomen van alle activiteiten zijn er foodtrucks aanwezig en kun je wat drinken aan de bar.

Recordpoging

Deventer bestaat dit jaar 1250 jaar. Om dit te vieren vindt er om 12.50 uur een recordpoging plaats om met minimaal 1250 inwoners, 12 minuten en 50 seconden te bewegen. Dit alles voor het record en natuurlijk om sport te stimuleren in de wijk.

 

S.V. Helios is gevestigd aan de Corrie Tendeloostraat 4. Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Michiel Brus via de mail [email protected] of bel naar 06 43 707 027

Fabian Schrijver via de mail [email protected] of bel naar 06 27 47 86 17

Onze sport BSO Sam&koen ligt op een geweldige locatie, namelijk op het sportterrein van SV Helios. Een heerlijke groene en sportieve omgeving, met alle ruimte om te bewegen en te spelen en verschillende partners om mee samen te werken. We denken daar nog beter invulling aan te kunnen geven. Daarom geven we, in afstemming met Helios, een extra impuls aan Sam&koen. We bieden een aantal nieuwe, verrassende arrangementen aan, waarmee wij denken het klimaat voor kinderen te verrijken en ouders te ontzorgen.

Kinderwerk en Kinderopvang werken samen aan een sportief programma voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. We leggen u graag uit wat dit inhoudt.

 

Nieuwe training start binnenkort

Vrijwillige coach, belangrijke schakel voor velen!

Mensen helpen bij het omgaan met alledaagse problemen, dat is waar vrijwillige coaches zich op richten. Niet door problemen op te lossen voor anderen, maar door mensen te helpen ze zèlf op te lossen. Iedereen kent ze vast wel: van die situaties waarin je even geen grip lijkt te hebben op je huishouden, je uitgaven, een gezond eetpatroon, een sociaal leven dat op slot lijkt te zitten. Meestal tijdelijk, maar stel nou dat je het gevoel hebt dat je een stok achter de deur nodig hebt? Een steuntje in de rug, zonder meteen aan te kloppen bij officiële instanties? Dan helpen vrijwillige coaches!

“Binnenkort starten we in verschillende wijken weer met de trainingsdagen, dus lijkt het je wat meldt je dan zeker aan!” geeft Jetske Schimmel, van Raster, aan. “Vrijwillige coaches zijn buurtbewoners die wat extra willen betekenen voor een ander. Wij ondersteunen dat met een training van 4 dagdelen, zodat de nieuwe vrijwillige coaches opgeleid en voorbereid zijn op hun rol. We geven ze daarbij handvatten voor het coachen, versterken hun eigen talenten en ze leren van elkaar door intervisie.”

Na de training kunnen vrijwillige coaches in hun eigen wijk of (als ze willen) daar buiten aan de slag. Opbouwwerkers hebben, vanuit hun rol in het sociale team, veel contact met mensen die een hulpvraag hebben maar niet meteen naar een officiële instantie willen voor hulp. Medewerkers uit het sociaal team kijken samen met de bewoner of vrijwillige coaching een oplossing kan zijn. Het sociaal team koppelt vervolgens de vraag aan de juiste vrijwillige coach. Na een kennismaking besluiten beide of ze samen verder gaan. Die klik samen is erg belangrijk, je gaat immers een tijdje samen werken.

“Wij zetten al een aantal jaren vrijwillige coaches in, het werkt erg goed juist omdat het laagdrempelig en praktisch is. Veel mensen zijn gebaat bij deze manier van ondersteuning, het helpt ze op weg om het daarna weer zelf te kunnen doen. Het is een mooie manier van burenhulp, waarbij de coaches begeleidt worden om mensen ook echt op weg te helpen en geen problemen van hen over te nemen.”, aldus Jetske Schimmel.

Interesse in de trainingof wil je weten hoe jij van betekenis kan zijn voor anderen?

Neem contact op met Jetske Schimmel, ([email protected]) of Mieke de Lange ([email protected]) en lees vacature Vrijwillige coaches

Update: Inmiddels is de tunnel weer open voor verkeer.

 

De gemeente Deventer werkt hard aan een beter bereikbaar centrum. Om deze bereikbaarheid te vergroten gaat de Brinkgrevertunnel tijdelijk dicht voor auto’s. Van 4 mei t/m september is verkeer van beide kanten niet mogelijk maar zijn er omleidingen ingesteld. Raster (Sam&ko) blijft in deze periode goed bereikbaar! De omleidingen en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers vindt u hier.

 

Leaflet Afsluiting Brinkgrevertunnel tm 7 september